SeyrüseferSeyir DefteriKütüphâne → Kur'an-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım)

Kur'an-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım)

Seyir Defteri - Kütüphâne
Cumartesi, 09 Kasım 2013

KitabTabiat İlimleri'nin zahirî ve sathî sihrine kapılan, ama bunlar hakkındaki bilgileri ise çoğu kere avâm için yazılmış olan vülgarize kitapların düzeyini aşmayan bir takım düşünür ve müfessirler ise Kur'ân'ın Tabiat İlimleri'nden yararlanarak tefsirini yeni bir tefsir metodu olarak telâkki etmişler ve ister muhkem isterse müteşâbih olsun, bütün âyetleri zorlamacı bir biçimde aklîleştirmeğe, Tabiat İlimleri ile ilişkili kılmaya kalkışmışlardır.

Bunlar Tabiat İlimleri'ni olduğundan daha güçlü göstermeğe çalışırken öte yandan da, son zamanda, bir takım kimseler Tabiat İlimleri'nin toplum üzerindeki etkilerini ve (aşağıda açıklanacağı gibi zâten mevcûd olmayan) ahlâkî yanını(!) tenkid ederek Pozitif İlimler'i islâmîleştirmek sûretiyle (!) ahlâkîleştirilmesi gerektiğini savunmağa başlamışlardır.

İslâm Âlemi'nde geçen yüzyılda ortaya çıkmış olan "Modernist Akım" içinde Kur'ân tefsiri önemli bir yer tutmaktadır. Modernist İslâmcılar denilen kesim bu alandaki gayretinin, Kur'ân'ın çağdaş ve ilmî yorumunu yapmağa ve dolayısıyla da dine yeni bir anlayış ve canlılık getirmeğe yönelik olduğunu savunmaktadır.

Bununla beraber gerek bu akım gerekse "Kur'ân'ın Çağdaş ve İlmî Tefsiri" projesi İslâm Âlemi'nde bir yüzyılı aşkın bir süredir bir takım şüphelere, çatışmalara, ithamlara ve hattâ nifaklara yol açmış bulunmaktadır. Bu konuda yapılanların, yalnızca Kur'ân ve Sünnet'e değil fakat, Tabiat İlimleri'ne de uygunluğunun isâbetle teşhis ve tesbit edilmesi gerekir. Fakat meselenin vüs'ati karşısında bunun kolay bir iş olmadığı da teslim edilmelidir.

Modernist Akım'ın hep İngiliz idâresi altındaki sömürgelerde filizlenmiş olması dikkat çekicidir. Bu hareketin belli başlı öncüleri Afganistan'da Cemâleddin Afganî (1839-1897); Mısır'da Muhammed Abduh (1849-1905) ile Râşid Rızâ (1865-1935); Hindistan'da Sir Seyyid Ahmed Han (1817-1898), Şiblî Nûmânî (1857-1914) ve Muhammed İkbal (1877-1938) olmuşlardır. Bu hareketin Türkiye'deki ilk sempatizanları ise Mehmet Âkif, Ziyâ Gökalp, Ömer Rızâ Doğrul ve Ömer Nasûhi Bilmen'dir. Bugün ise Türkiye'de, çok daha aşırı bir biçimde, Kur'ân'ı sanki bir Pozitif İlim kitabı imiş gibi yorumlamağa kalkışan bir zümre de bu modernist ve reformist anlayışın uzantısında faaliyet göstermektedirler.

Biz bu incelememizde İslâm Âlemi'nde artık vaz geçilmez bir moda hâline gelmiş olan Kur'ân'ın Çağdaş İlmî Tefsiri projesinin, zâhirî bütün füsûnuna ve câzibesine rağmen, anlamsız ve tehlikeli bir ütopya olduğunu iz'ân ve fehâmet sâhiplerine göstermeğe çalışacak ve özellikle de Pozitif İlimler'in mâhiyetine, sınırlarına, metodolojisine ve diğer niteliklerine değinerek bunlar hakkında kesin ve derin bilgisi olmayanların (yâni Pozitif İlimler'de rüsûh sâhibi olmayanların) böyle bir işe kalkışmalarındaki isâbetsizliği ve tehlikeyi ortaya koymaya gayret edeceğiz.

...Modern müfessirlerin kendi hevâ ve heveslerine göre te'vil etmeğe kalkıştıkları müteşâbih âyetlerin te'vilindeki Kur'ânî edebi de ortaya koyduktan sonra Kur'ân ve ilme göre mu'cîzeden ne anlaşılması gerektiğini tartışacak ve en son olarak da modern müfessirlerin pek itibar ettikleri "Big Bang Senaryosu"nun, bütün câzibesine rağmen, sonuçları henüz sübût etmemiş, çağdaş ve bilimsi bir efsâne olduğunu ve bu itibarla da Kur'ân tefsirlerinde konu edilmesinin isâbetsizliğine değineceğiz...
Sanıyorum yukarıda okuduğunuz, Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre tarafından 1999 senesinde yayınlanan;

"Kur'an-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım)"

adlı kitabın giriş bölümünden alınan altı paragraf söz konusu kitabın içeriği hakkında yeterli seviyede fikir verebilir.

Bu eserin pek çok açıdan çok değerli ve önemli olduğunu söylemek mümkündür. Kitabın dili, biraz da konusu ve içeriği itibarı ile ortalama bir okuyucu için ağır gelebilir lâkin bu anlaşılabilmesine engel değildir. Diğer taraftan, özellikle Müslüman olduğunu düşünen bilim adamları ve mühendisler bu kitabın mahiyetini daha çabuk kavrayabileceklerdir.

Artık basılmayan bu kitabı aşağıdaki bağlantıdan pdf olarak indirebilmeniz mümkündür;

İlgili Sayfa; https://www.ozemre.com/arsiv/artik-basilmayan-kitaplar


Kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

  1. Giriş
  2. Tabiat İlimleri'nin Mâhiyeti, Dayanakları, Diyalektiği ve Sınırları
  3. Kavramsal Filtrelerin Ardından "Fiziksel Realite Nasıl Algılanır?
  4. Vahiy-Akıl İlişkişi
  5. Metod, Tefsir ve Te'vil
  6. Müteşabih Âyetler'in Telkîn ettiği Edeb
  7. Mu'cize
  8. Hikmet ve Pozitif İlimler
  9. "Big Bang" Efsânesi
  10. Sonuç


Kitabın Kapağı; indirmek için tıklayın

Resim.1) Kitabın kapağı. Üzerine tıklayarak doğrudan indirebilirsiniz!

 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.